ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Δικηγόρος 

ως Άνθρωπος, ως Επαγγελματίας και ως Επιστήμονας

 

Αμοιβές, πρόνοια και ασφάλιση 

 

-          Διασφάλιση των ελαχίστων αμοιβών ως στοιχείου κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος. Ως μέτρο διασφάλισης των ελάχιστων αμοιβών να θεσπισθεί η υποχρέωση κατάθεση των συμφωνητικών με αμοιβή υπολειπομένη της ελαχίστης, προς θεώρηση από τον Δικηγορικό Σύλλογο, επί ποινή ακυρότητας. Ενημέρωση και έμπρακτη ενίσχυση (αρωγή για εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση) από τον Δ.Σ.Θ. προς κάθε δικηγόρο που αναγκάζεται να προσφέρει υπηρεσίες με αμοιβή κατώτερη της ελαχίστης.

-          ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Καθορισμός ελαχίστου ορίου παγίας αντιμισθίας σε ιδιώτες εντολείς.

-          Δυνατότητα σύνταξης και σύναψης πληρεξούσιων εγγράφων, προσυμφώνων και συμβολαίων από δικηγόρους.

-          Aύξηση της δικαστηριακής ύλης μέσω εγκαθίδρυσης διεθνούς δωσιδικίας των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης με συμφωνίες παρέκτασης σε εμπορικές και αστικές συμβάσεις με συμβαλλόμενα μέρη κατοίκους Βαλκανικών χωρών.

-          Άμεση προβολή απαιτήσεως προς την Κυβέρνηση για ένταξη των Δικηγόρων σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

-          Επέκταση του θεσμού Legal Aid και σε Διοικητικές υποθέσεις και ταχύτερη εκκαθάριση των αμοιβών.

-          Πρόβλεψη ειδικού πόρου για την ενίσχυση του Διανεμητικού Λογαριασμού (μέρισμα).

-          Επαγγελματικές τηλεφωνικές συνδέσεις για τα μέλη του Δ.Σ.Θ. με χρονοχρέωση πελατών ανά κλήση.

-          Διασφάλιση της συμμετοχής των Δικηγόρων σε κάθε θεσμό απονομής δικαιοσύνης και σε κάθε δημόσιας ενέργειας δικαιοπραξία.

-          Προκαταβολή 25% για τις παραστάσεις με νομική βοήθεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο, με αντίστοιχη εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης του προκαταβληθέντος ποσού.

-          Ενίσχυση των δικηγόρων που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ειδικό αναδιανεμητικό λογαριασμό με χορήγηση άτοκου δανείου για την κάλυψη επαγγελματικών αναγκών.

-          Νομοθετική κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές, δεδομένου ότι οι δικηγορικές υπηρεσίες έχουν λειτουργηματικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, άμεση μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. των δικηγορικών αμοιβών.

-           Νομοθετική θέσπιση κλιμακίου εισοδήματος με μηδενικό φορολογικό συντελεστή (αφορολόγητο) για ποσό εισοδήματος που θα καλύπτει τουλάχιστον τις ανάγκες «αξιοπρεπούς διαβίωσης».

-          Νομοθετική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ως προς τους δικηγόρους.

-           Προσδιορισμός του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών με εισοδηματικά και όχι με ηλικιακά κριτήρια ή κριτήρια επαγγελματικού χρόνου.

-          Κατάργηση της υποχρεωτικώς ανά τριετία μετάταξης των δικηγόρων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία που συνεπάγεται βίαιη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

-          Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων προς την κατεύθυνση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

-          Κατάργηση της ισχύουσας ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των προστατευόμενων μελών. Στην επικράτεια την εισφορά αυτή καταβάλλουν ΜΟΝΟ οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης, και μάλιστα χωρίς σχεδόν καμία ανταπόδοση.

-          Υγειονομική κάλυψη για κάθε συνάδελφο και απαγκίστρωση του ασφαλιστικού μας φορέα από τον ΕΟΠΥΥ και αντί αυτού δημιουργία Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ασφάλισης αυτοδιαχειριζόμενου, όπως το πρώην Τ.Π.Δ.Θ.

-          Εξαίρεση του Ε.Τ.Α.Α. από το Kέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών και διασφάλιση της δυνατότητας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών.

-          Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εγκύων Δικηγόρων.

-          Δημιουργία Βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δ.Σ.Θ. κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο.

 

Λειτουργία και παρεμβάσεις Δ.Σ.Θ.

 

-          Διεύρυνση δικηγορικής ύλης με πολλαπλή και εξωστρεφή δραστηριότητα του  Δ.Σ.Θ., ώστε να καταστεί η Θεσσαλονίκη πύλη και κέντρο των Βαλκανίων.

-          Διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων του Δ.Σ.Θ. Ενδεικτικά: ενημέρωση της κοινωνίας ως προς τον κοινωνικό ρόλο και τη χρησιμότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές και την εξώδικη επίλυσή τους, παρέμβαση του ΔΣΘ στις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργοδοτών-εργαζομένων, έκδοση βιβλίων προκήρυξη βραβείων και υποτροφιών κ.λ.π.

-          Ποιοτικότερη κατάρτιση των δικηγόρων διαμεσολαβητών έναντι χαμηλότερου κόστους.

-          Αυξημένη διαφάνεια στη διαχείριση των Δικηγορικών Συλλόγων, στελέχωση και πραγματική λειτουργία των Επιτροπών και ενίσχυση του ρόλου όλων των συναδέλφων στη λήψη αποφάσεων. Διενέργεια (γνωμοδοτικών) ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για τη λήψη κάθε βαρύνουσας αποφάσεως. 

-          Δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ.

-          Άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Δικηγόρων.

-           Διασφάλιση του χαρακτήρα των Δικηγορικών Εταιριών, χωρίς κεφαλαιουχικά στοιχεία ή πολυεπαγγελματική μορφή. Μέλη των δικηγορικών εταιρειών απαιτείται να είναι μόνο δικηγόροι.

-           Δημιουργία δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Δικηγορικών Συλλόγων, με βάση το σύστημα της σταθμισμένης ψήφου.

-          Δωρεάν ηλεκτρονική διανομή στους νέους Δικηγόρους των εκδόσεων του περιοδικού «Αρμενόπουλος» και δωρεάν πρόσβαση στις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών.

-          Αξιοποίηση των αποθεματικών των Δικηγορικών Συλλόγων, είτε με τη δημιουργία θεσμών κοινωνικών παροχών είτε με τη δημιουργία συνεταιριστικής τράπεζας Δικηγόρων.

-          Κατάρτιση πανελλαδικού Κώδικα Δεοντολογίας, με ειδική μνεία για τους συνεργάτες Δικηγόρους και το καθεστώς συνεργασίας.

-          Δημιουργία βάσης δεδομένων στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. με υποδείγματα προσβάσιμα και εκτυπώσιμα από τα μέλη, καθώς και με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

-          Μετάφραση της ιστοσελίδας του Δ.Σ.Θ. σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες και αναγραφή των ονομάτων των δικηγόρων μελών Δ.Σ.Θ. και με λατινικούς χαρακτήρες.

-          Προβολή στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης έναντι των Βαλκανικών χωρών (όπως σε ποια θέση κατατάσσονται σε θέμα αξιοπιστίας και ορθών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στις χώρες του ΟΟΣΑ, κλπ).

-          Συνεργασία με δικηγορικούς συλλόγους Βαλκανικών χωρών για έκδοση νομικού περιοδικού.

-          Σύναψη συμβάσεων με φορείς παροχής υπηρεσιών (αλυσίδες ξενοδοχείων, εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους, ΟΑΣΘ κ.λ.π.) για έκδοση καρτών προνομίων.

-          Συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους (νομικών βιβλίων, αλλά και γενικού περιεχομένου) για χορήγηση ειδικής προνομιακής κάρτας προς τους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης.

-           Δωρεάν διανομή Κωδίκων από τον Δ.Σ.Θ. σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, με συνεχείς ενημερώσεις για τις τροποποιήσεις.

-          Yποχρεωτική ένταξη των εισηγήσεων των Επιτροπών Δικηγόρων στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. ή των τακτικών/έκτακτων γενικών συνελεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει με βάση τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις των Επιτροπών.

-          Ενίσχυση του θεσμού της Γενικής Συνέλευσης μέσω της ζωντανής μετάδοσης της από τη ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ..

-          Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Θ. με ψηφιοποίηση των τίτλων και καθιέρωση διαδικασίας δανεισμού.

 

 

Απονομή δικαιοσύνης και θεσμικό πλαίσιο

-          Διαρκής μέριμνα για  τον σεβασμό του θεσμικού ρόλου του Δικηγόρου  από όλους τους παράγοντες της Δίκης.

-          Λειτουργία (μεταβατικών) τμημάτων Ανωτάτων Δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη.

-           Διαρκής επίβλεψη της τηρήσεως του προνομίου παράτασης του ωραρίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες για τους Δικηγόρους και ιδίως εντός των Δικαστηρίων.

-          Επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και παρακολούθησης των υποθέσεων στα Δικαστήρια όλης της Επικράτειας.

-          Τήρηση, ως υποχρεωτικής, της σειράς ορισμού αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις εκλογές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, με υποχρεωτική προτίμηση των Δικηγόρων.  

-          Υποχρεωτική πρόβλεψη του χρόνου εκδίκασης ομάδας υποθέσεων σε συγκεκριμένη ώρα, για κάθε δικάσιμο.

-          Καθιέρωση συστήματος ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών δίκης σε όλες τις δίκες.

-          Νέα αξιολογικά κριτήρια για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών με πρόβλεψη εξετάσεων διαγνωστικών, ευφυΐας και ψυχοτεχνικών. Παράλληλη πρόβλεψη θέσεων για διακεκριμένους νομικούς εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

-           Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προσβάσιμης για τους Δικηγόρους, αρχικά για τα τρία μεγαλύτερα Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά Γραφεία της πόλης (Θεσσαλονίκης, Νεάπολης, Καλαμαριάς).

-          Υποχρεωτική θεσμική εκπροσώπηση των Δικηγόρων στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, με αντικείμενο θέματα ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος. Διαφάνεια και αξιοκρατία στην επιλογή Δικηγόρων-μελών των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

-          Στη διάρκεια των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, να προβλέπεται η παρουσία ιατρού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

-          Ουσιαστικοποίηση και περαιτέρω βελτίωση του θεσμού της άσκησης στα Δικαστήρια και επέκτασή του υπό την αιγίδα του Δ.Σ.Θ. σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ της Θεσσαλονίκης.

-          Καθιέρωση ειδικών εξετάσεων επάρκειας των αποφοίτων νομικών σχολών του εξωτερικού πριν την έναρξη της άσκησής τους στην Ελλάδα.

-          Θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, ενίσχυση προσβασιμότητας Δικαστικού Μεγάρου και πρόταξη υποθέσεών τους στα πινάκια.

 

Δείτε επίσης:

Προτάσεις για το ασφαλιστικό σύστμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΔΙΑΓΡΑΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣχΠΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΔΙΑ

 

Copyright